KONTAKT
Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for MerkurNord ApS

Opdateret d. 30. december 2022.

Her kan du læse vores generelle handelsbetingelser. Følgende handelsbetingelser er gældende for alle leverancer fra MerkurNord ApS.

Scroll ned for mere info

1.0 Definitioner og generelle bestemmelser

1.1 Handelsbetingelserne i afsnit 1-15 er gældende for alle leverancer fra MerkurNord ApS.

1.2 Når du som kunde (herefter benævnt Kunden) indgår en aftale med MerkurNord ApS (herefter benævnt Selskabet) omkring en af Selskabets ydelser (herefter benævnt Ydelsen) danner standardbetingelserne, sammen med eventuelt andet skriftligt materiale, kontraktgrundlaget for alle projekter.

1.3 Standardbetingelserne finder alene anvendelse for projekter udført af Selskabet og gælder derfor ikke eventuelle leverancer fra tredjepart.

1.4 Handelsbetingelserne gælder for alle projekter, der indmeldes til Selskabet, aftales med Selskabet eller foreslås af Selskabet mundtligt eller skriftligt, uagtet mediet det indmeldes over, selvom der ikke henvises direkte til handelsbetingelserne.

1.5 Selskabet udfører konsulentarbejde på fastpris eller timebasis. Hvis ikke andet er angivet, er aftalen på timebasis, hvilket betyder, at der faktureres per påbegyndt time.


2.0 Aftale

2.1 Aftale om opstart af projekter eller køb af en Ydelse anses som værende bindende, når Kunden har modtaget en ordrebekræftelse jf. punkt 2.2.

2.2 Ordrebekræftelsen fremsendes snarest muligt på mail, efter det forudgående mundtlige eller skriftlige tilbud er blevet accepteret. Kunden har ikke mulighed for at fortryde aftalen jf. punkt 2.3.

2.3 Selskabet giver ingen fortrydelsesret, da alle Ydelser er specialfremstillet efter Kundens krav og ønsker. Ønsker Kunden alligevel ikke leverance af Ydelserne, kan Selskabet derfor stadig fremsende faktura med krav på betaling af det fulde aftalte beløb i ordrebekræftelsen.

2.4 Eventuelle fejl i forbindelse med bestilling af Ydelser kan ikke pålægges Selskabet. Har Kunden oplyst forkerte oplysninger eller krav, kan Selskabet ikke pålægges at implementere ændringerne. Selskabet kan dog tilbyde at implementere ændringer for Kunden mod et af Selskabet fastsat ekstra tillæg på den aftalte pris.

2.5 Ved løbende, faste samarbejder kan Kunden opsige aftalen jævnfør punkt 3.3.

2.6 Ved løbende, faste samarbejder kan Selskabet til enhver tid opsige aftalen med løbende måneds varsel.

2.7 Det er alene Bureauet, der arbejder på kundens annoncekonti og lignende platforme, så længe der er en aktiv aftale om indsatsen, medmindre andet er skriftligt aftalt. Det står hertil Bureauet frit for at afvise en anmodning om at indgå i et samarbejde med et andet bureau, en anden konkurrerende virksomhed eller en tredjepart omkring et indsatsområde, uden en sådan afvisning påvirker det øvrige aftalegrundlag eller har betydning for, om Bureauet har levet op til sine forpligtelser, såfremt anmodningen kommer, efter det oprindelige aftalegrundlag blev indgået.

3.0 Priser og betaling

3.1 Alle priser, der er oplyst ved korrespondance mundtlig eller skriftligt, er i danske kroner eksklusive moms og uden eventuelle omkostninger af enhver art til tredjepart, herunder blandt andet annonce- og softwareomkostninger.

3.2 Selskabet arbejder med en fast timepris på 900 DKK per påbegyndt time for arbejde af enhver karakter, medmindre andet er aftalt.

3.3 Selskabet fakturerer faste månedlige ydelser månedsvis forud med minimum 6 måneders binding. Herefter kan enkeltstående aftaler opsiges af Kunden med løbende måneds varsel plus en måned, imens aftaler med flere aftalepunkter kan opsiges af Kunden med løbende måneds varsel plus 6 måneder. Bestemmelserne dækker over følgende ydelser:

Annoncering
Sociale medier
SEO

Selskabet fakturerer faste årlige ydelser årligt forud med minimum 12 måneders binding, hvilket dækker over følgende ydelser:

Hosting
Cookiebanner
Softwarelicenser
MerkurNord Insights

Kortvarige ydelser og/eller enkeltstående ydelser, der løses på under en måned, faktureres ved levering af første udkast, hvilket typisk dækker over følgende ydelser:

Retargeting
Film
Grafisk design
Tekstforfatning
E-mail Marketing, herunder automations og enkeltstående kampagner
Serviceaftale

Ved længerevarende ydelser, der løses på over en måned, faktureres hver måneds udførte arbejde ved den pågældende måneds udgang. Når det første udkast leveres, faktureres det resterende beløb. Dette dækker typisk over følgende ydelser:

Hjemmeside
Webshop
E-mail Marketing, herunder nyhedsbrev

3.4 Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter den udstedes.

3.5 Har Kunden eventuelle ønsker til ændringer eller tilføjelser til Ydelsen efter levering af udkast, udskydes forfaldsdagen ikke.

3.6 Misligholder Kunden betalingsforpligtelserne pålægges rykkergebyr og morarenter ud fra den til enhver tid gældende lovgivning.

4.0 Levering

4.1 Leveringsmetode af alle færdige Ydelser sker efter aftale med den enkelte Kunde ved indgåelse af aftalen.

4.2 Ønsker Kunden levering på en måde, der pålægger Selskabet ekstra omkostninger, kan Kunden pålægges et mervederlag, hvilket Kunden informeres om i forbindelse med indgåelse af aftalen om den alternative leveringsmetode.

4.3 Selskabet leverer alene den færdige Ydelse til Kunden, og eventuelle arbejdsfiler, udviklingsfiler m.v. udleveres ikke. Selskabet kan dog vælge at udlevere disse mod et mervederlag, der aftales med den enkelte Kunde.

4.4 Deadline for de aftalte Ydelser aftales individuelt med Kunden og påføres ordrebekræftelsen. Aftales der ikke en deadline mellem Selskabet og Kunden, er det op til Selskabet at sætte en passende deadline efter eget skøn.

4.5 Kommer Kunden med ændringer eller ekstra ønsker af enhver art efter fremsendelse af ordrebekræftelse, kan Selskabet uden varsel rykke deadline.

4.6 Hvis Selskabet forventer en forsinkelse i leveringen af en Ydelse, skal dette meddeles Kunden hurtigst muligt med en ny forventet leveringstid.

4.7 Hvis Kunden, uanset årsag, påvirker Selskabets evne til at levere den færdige Ydelse til den aftalte deadline, kan Selskabet pålægge Kunden et ekstra gebyr på op til 10% af værdien af de berørte aftaler.

5.0 Kvalitet

5.1 Lever den færdige Ydelse i Kundens øjne ikke op til den aftale kvalitet eller kvantitet, skal Kunden give en skriftlig indsigelse til Selskabet inden for 3 hverdage efter levering. Har Kunden ikke indgivet en skriftlig indsigelse inden for tidsfristen, anses Ydelsen som accepteret, og Kunden kan derefter ikke gøre yderligere indsigelser eller pålægge Selskabet at udbedre dette.

5.2 Selskabet forbeholder sig retten til ikke at foretage ændringer eller rettelser, som måtte anses som urimelige, eller som påfører Selskabet uforholdsmæssige omkostninger eller tidsforbrug i forhold til den pågældende Ydelses prisniveau. Det er alene Selskabet, der vurderer dette.

5.3 Vurderer Selskabet, at der er behov for at udføre større ændringer for, at den leverede Ydelse lever op til den aftalte kvalitet og kvantitet, har Kunden udelukkende ret til et prisnedslag, såfremt Selskabet ikke ønsker eller evner at udbedre manglen. Det er alene Selskabet, der vurderer dette.

6.0 Rettigheder til resultater

6.1 Alle rettigheder til den færdige Ydelse tilfalder Kunden, når fakturaen er betalt til fulde.

6.2 Betaler Kunden ikke det fulde forfaldne beløb til tiden, opnår Kunden ikke ophavsrettigheder eller brugsret over den færdige leverede Ydelse samt eventuelle udkast, arbejdsskitser, konceptideer eller designs. Betaler kunden den oprindelige faktura samt påløbne omkostninger, bringer dette ikke en eventuel ophavsretskrænkelse til ophør, medmindre dette er skriftligt aftalt med Selskabet.

6.3 Anvender Kunden den færdige Ydelse eller eventuelle udkast, arbejdsskitser, konceptideer eller designs uden at have opnået ophavsret og brugsret, er dette et brud på Selskabets ophavsret, og Kunden vil blive mødt med et erstatningskrav.

7.0 Ansvar

7.1 Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af kontraktgrundlaget.

7.2 Uanset eventuelle modstående vilkår i kontraktgrundlaget kan Selskabets ansvar over for Kunden ikke per kalenderår samlet overstige 20% af det salg af serviceydelser, som Selskabet netto har faktureret til Kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Selskabet har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

7.3 Uanset eventuelle modstående vilkår i kontraktgrundlaget er Selskabet ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid, annoncekroner eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

7.4 Selskabet er alene forpligtet til at udføre konsulentarbejde og rådgivning ud fra de evner, den viden og de erfaringer, Selskabet har. Kunden kan derfor ikke holde Selskabet ansvarlig for af nogen art eventuelle direkte eller indirekte tab som følge af Selskabets rådgivning eller udførte Ydelser af nogen art, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

8.0 Tavshedspligt og referencer

8.1 Selskabet forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart, som Selskabet opnår i forbindelse med udførelse af Ydelser og det generelle samarbejde.

8.2 Selskabet har ret til at anvende Kunden samt de udførte Ydelser som case med logo og navn i markedsføringsmæssige øjemed.

9.0 Særlige vilkår vedrørende hjemmeside og webshop

9.1 En hjemmeside eller webshop anses alene som en engangsydelse, hvilket betyder, at når først Ydelsen er leveret til Kunden, står Selskabet ikke til ansvar for eventuelle opståede fejl eller brister. Selskabet yder heller ikke service eller opdateringer af hjemmesiden/webshoppen, medmindre dette er eksplicit udspecificeret i enten en Hosting- eller Serviceaftale.

9.2 Der medfølger ingen form for skriftlig eller mundtlig vejledning, rådgivning eller undervisning til Kundens brug af den leverede hjemmeside eller webshop. Vejledning, rådgivning eller undervisning kan tilkøbes for kr. 1.500 per time eksklusive moms.

9.3 Hjemmesider og webshops leveret af Selskabet optimeres alene til browserne Google Chrome, Safari og Firefox. Selskabet kan derfor ikke holdes ansvarlig for, at hjemmesider eller webshops ikke fungerer i andre browsere.

9.4 Selskabet forbeholder sig retten til at indsætte ”Hjemmeside udviklet af MerkurNord” eller ”Webshop udviklet af MerkurNord” med link til Selskabets hjemmeside, medmindre andet er skriftligt aftalt.

10.0 Særlige vilkår vedrørende SEO

10.1 Selskabet fraskriver sig alt ansvar for eventuelle brudte links hos tredjepart uanset årsagen hertil. Selskabet erstatter ikke brudte links med nye links, og Selskabet refunderer ikke beløb betalt for de brudte links.

11.0 Særlige vilkår vedrørende MerkurNord Insights

11.1 Selskabet forbeholder sig retten til at videregive Kundens data til tredjepart i forbindelse med oprettelse og brug af MerkurNord Insights.

11.2 Selskabet frasiger sig alt ansvar for eventuelle læk af data hos tredjepart.

12.0 Særlige vilkår vedrørende hosting

12.1 Selskabet fungerer alene som administrator og mellemled mellem Kunden og hosting-udbyderen. Hosting foregår alene hos tredjepart, hvorfor Kundens data overføres til tredjeparts cloud-servere.

12.2 Selskabet frasiger sig alt ansvar for eventuelle tab eller læk af data hos tredjepart.

12.3 Aftalen gælder i minimum 12 måneder og forlænges automatisk med 12 måneder ad gangen. Såfremt Kunden ikke ønsker at forlænge aftalen, skal denne opsiges skriftligt mindst én måned før udløb af den indeværende periode.

13.0 Særlige vilkår vedrørende cookieintegration

13.1 Selskabet fungerer alene som administrator og mellemled mellem Kunden og cookieintegrationsudbyderen.

13.2 Selskabet frasiger sig alt ansvar for eventuelle fejlopsætninger eller lovbrud. Det er udelukkende Kundens eget ansvar, at lovgivningen overholdes.

13.3 Der tages forbehold for prisændringer hos tredjepart, og prisen kan uden varsel justeres af Selskabet. Ved en prisændring har Kunden ret til at opsige aftalen uden varsel i 7 dage, efter Selskabet har fremsendt faktura med justeret pris. Efter de 7 dage gælder almindelige opsigelsesbetingelser jf. punkt 13.4.

13.4 Aftalen gælder i minimum 12 måneder og forlænges automatisk med 12 måneder ad gangen. Såfremt Kunden ikke ønsker at forlænge aftalen, skal denne opsiges skriftligt mindst én måned før udløb af den indeværende periode.

14.0 Særlige vilkår vedrørende serviceaftale

14.1 Serviceaftalen løber i 12 måneder fra ordrebekræftelsesdatoen. Eventuelt ikke anvendt arbejdstid frafalder uden kompensation efter 12 måneder.

14.2 Det vurderes alene af Selskabet, om en opgave kan løses på serviceaftalen, eller om der kræves særskilt tilbud.

15.0 Force majeure

15.1 Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for skade eller mangler i et projekts gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Selskabet kan derfor ikke holdes til ansvar for sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, Selskabet ikke har indflydelse på, og som Selskabet ikke kunne forventes at have forudset på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

15.2 Bliver deadline påvirket af force majeure aftales en rimelig deadline ved først kommende mulighed. Dette vurderes alene af Selskabet.

16.0 Tvister

16.1 Enhver tvist, der opstår omkring tolkningen af disse handelsbetingelser, eller enhver tvist, der opstår omkring et projekt, skal endeligt og bindende afgøres ved Holbæks Byret som første instans.

Vil I have en vækstskabende
strategisk samarbejdspartner nu?​​​​​

Skriv til Daniel

KONTAKT

KOMPETENCER

INFORMATION

SERVICE

© 2024 MerkurNord
crossmenu